บทที่ 5 การบริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค  อรรถประโยชน์ และมูลค่า

สรุปท้ายบท

ในทางเศรษฐศาสตร์ การบริโภคหมายถึงการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์
ปัจจัยกำหนดการบริโภค ได้แก่ รายได้ของผู้บริโภค ราคาของสินค้าและบริการ ปริมาณเงินหมุนเวียนที่อยู่ในมือ ปริมาณของสินค้าในตลาด การคาดคะเนราคาสินค้าในอนาคต ระบบการค้าและการชำระเงิน ฯลฯ ทฤษฎีที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภค ได้แก่ ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ซึ่งมีข้อสมมติว่าอรรถประโยชน์สามารถนับเป็นหน่วยได้ โดยหน่วยของอรรถประโยชน์เรียกว่ายูทิล และทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน ซึ่งเชื่อว่าอรรถประโยชน์ไม่สามารถนับเป็นหน่วยหรือตัวเลขได้
อรรถประโยชน์รวมหมายถึงความพอใจทั้งหมดที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งตั้งแต่หน่วยแรกจนถึงหน่วยสุดท้าย
อรรถประโยชน์เพิ่มหมายถึงความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับเพิ่มขึ้นจากการบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นหรือลดลงหนึ่งหน่วย
ความสัมพันธ์ระหว่างอรรถประโยชน์รวมกับอรรถประโยชน์เพิ่ม คืออรรถประโยชน์รวม (TU) จะเป็นผลรวมของอรรถประโยชน์เพิ่ม (MU) ที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคตั้งแต่หน่วยแรกจนถึงหน่วยสุดท้าย
กฎการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์เพิ่มกล่าวว่าอรรถประโยชน์เพิ่มที่ได้รับจากการบริโภคสินค้าและบริการในหน่วยหลังๆจะมีแนวโน้มลดน้อยถอยลง
มูลค่าและราคาแตกต่างกันตรงที่มูลค่าเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งของด้วยกันหรือเทียบกับเงินก็ได้ ส่วนราคาจะเทียบกับเงินตราเท่านั้น

 
     
  <<  เมนูหลักบทที่5     ขึ้นด้านบน     เนื้อหาต่อไป >>