เนื้อหาหน่วบการเรียนที่ 3
3.1 ความสัมพันธ์ของนาฏกรรมประเภทต่าง ๆ กับมนุษย์
3.2 ที่มาของนาฎกรรมไทย
3.3 ประเภทของนาฏกรรมไทย
3.4 ละครแบบโบราณ
3.5 ละครรำแบบดั้งเดิม
3.6 ละครแบบปรับปรุง
3.7 นาฏกรรมพื้นบ้าน
3.8 สรุปลักษณะนาฏยลักษณ์อีสาน
3.9 นาฏกรรมตะวันตก
3.10 การใช้รองเท้าปลายเท้า สำหรับนักบัลเล่ต
3.11 สรุปลักษณะทางนาฏยลักษณ์ของบัลเล่ต์พอสังเขป
3.12 นาฏกรรมแบบสร้างสรรค์
3.13 ความสัมพันธ์นาฏกรรมกับชีวิตมนุษย์
3.14 นาฏศิลป์ที่เกิดจากวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน
3.15 นาฏกรรมกับการประกอบอาชีพ
3.16 นาฏกรรมกับการละเล่นและเกี้ยวพาราสี
3.17 นาฏกรรมกับการเลียนแบบธรรมชาติ
เอกสารประกอบการเรียน
สไลด์ประกอบการเรียน
ออกจากบทเรียน
 
 

หน่วยการเรียนที่ 3
ความสัมพันธ์ของนาฏกรรม ประเภทต่างๆกับมนุษย์

        3.14 นาฏศิลป์ที่เกิดจากวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน

            - การฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำ จากวรรณกรรมเรื่องสีทนมโนราห์
            - การฟ้อนสังข์สินไชย (ฟ้อนกกขาขาว) จากวรรณกรรม เรื่องท้าวสินไชย
            - การเซิ้งบั้งไฟที่นอกเหนือ จากการที่มีมาจากประเพณีพิธีกรรม และยังมีพื้นฐาน และความ เป็นมาจากวรรณคดี อีสานเรื่องผาแดงนางไอ่ เป็นต้น
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4321-40 ต่อ 2060, โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4318 E-mail : card@msu.ac.th