เกี่ยวกับรายวิชา
ประมวลรายวิชา
วีดิทัศน์แนะนำรายวิชา
อาจารย์ประจำรายวิชา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หนังสืออ่านประกอบ
เอกสารอ้างอิง
เนื้อหาการเรียน
บทที่ 1  :  ฮวงจุ้ย คืออะไร
บทที่ 2  :  ชัยภูมิ 1
บทที่ 3  :  ชัยภูมิ 2
บทที่ 4  :  ระบบธาตุและการผูกดวงจีน
บทที่ 5  :  8 ทิศ 8 ปฏิกิริยา
บทที่ 6  :  การจัดฮวงจุ้ยภายในบ้าน
 ฮวงจุ้ยคืออะไร
   วามหมายของฮวงจุ้
   แนวคิดตะวันออก
   หลักความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
   และดวงชะตา
   หลักแห่งความสมดุล
   วิธีการแก้ไขชี่ด้วยวัตถุ
   ศาสตร์ต่างๆ ในวิชาฮวงจุ้ย
   ฮวงจุ้ยกับการออกแบบ
   สถาัปัตยกรรม
   ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง / ศัพท์น่ารู้
   สื่อประกอบการสอน
   แบบฝึกหัด
    ศาสตร์ต่างๆในวิชาฮวงจุ้ย
 

           โดยหลักใหญ่ๆแล้ว วิชาฮวงจุ้ยสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ฮวงจุ้ยบนดิน (หยาง) คือฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยของคนที่ยังมีชีวิต และฮวงจุ้ยใต้ดิน (หยิน) คือสุสาน ผู้เรียนรู้ฮวงจุ้ยของจีนจะต้องเรียนทั้งสองส่วน เนื่องจากความเชื่อของคนจีนที่เชื่อว่า สุสานของบรรพบุรุษจะเป็นตัวกำหนดแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่ลูกหลาน หากทำฮวงจุ้ยบรรพบุรุษไว้ดี อยู่ในชัยภูมิที่ดี และจัดวางได้อย่างถูกต้อง ก็จะส่งผลโชคลาภและความเจริญให้แก่ลูกหลานด้วย ในปัจจุบันหากเรานั่งรถผ่านบริเวณภูเขาที่มีชัยภูมิดีถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย ก็จะมองเห็นสุสานบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีนตั้งอยู่ติดกันเป็นกลุ่ม และลูกหลานก็จะมาแสดงความเคารพ โดยการตั้งของไหว้เมื่อถึงวันเช็งเม้ง (ประมาณต้นเดือนเมษายน-เดือนสามของจีน) เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงความกตัญญู


           เนื่องจากเป็นวิชาเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 3,000 ปี และได้รับการพัฒนาเพื่อใช้งานในประมาณ 1 พันปีที่ผ่านมา (อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, 2544: 27) วิชาฮวงจุ้ยจึงได้แตกแขนงออกเป็นสำนักต่างๆมากมาย โดยแต่ละสำนักก็ได้มีการสอนที่เน้นเฉพาะเรื่องแตกต่างกันไป บางครั้งก็มีความเชื่อที่ต่างกัน มีรูปแบบของวิชาการที่แตกต่างกัน บางสำนักจะเน้นในเรื่องชัยภูมิและรูปลักษณ์เป็นสำคัญ บางสำนักจะเน้นในเรื่องทิศทาง ในขณะที่บางสำนักก็จะเป็นเรื่องดวงชะตาเป็นหลัก โดยสรุปแล้วจะสามารถแบ่งออกเป็นวิชาต่างๆได้ดังนี้

            1.  วิชาชัยภูมิ รูปร่าง รูปทรงอาคาร การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบรูปร่าง รูปทรงต่างๆ
            2.  วิชาดวงจีนและธาตุ ผูกดวงจีนเพื่อหาธาตุสำคัญ และแก้ไขฮวงจุ้ยตามธาตุสำคัญ
            3.  วิชา 8 ทิศ 8 ปฏิกิริยา จัดห้องหรือบ้านพักอาศัยให้เหมาะสมตามรหัสบุคคล
            4.  วิชาดาว 9 ยุค การหาทิศทางของโชคลาภ บารมีตามองศาบ้านในแต่ละยุคของจีน
            5.  วิชาฤกษ์ยามและพิธีกรรม ใช้หาวันเวลาทำพิธีการให้เกิดผลที่ดีต่อเจ้าของงาน


           ในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงเฉพาะ 4 วิชาแรกเท่านั้น ไม่มีวิชาฤกษ์ยามและพิธีกรรมเนื่องจากเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มและมีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้ง 5 วิชาที่กล่าวมานี้ยังไม่ได้รวมถึงวิชาโหราศาสตร์จีนที่จะใช้ในการวิเคราะห์ดวงชะตา หรือการพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากถือเป็นศาสตร์คนละประเภทกัน ซึ่งในโหราศาสตร์จีนเองนั้นก็จะมีวิชาอีกหลายแขนง เช่น การเสี่ยงทายแบบอี้จิง วิชานรลักษณ์ศาสตร์ (โหงวเฮ้ง) เป็นต้น ก็จะอยู่เกินขอบเขตของวิชาฮวงจุ้ยที่กำหนดไว้


            ศาสตร์ของฮวงจุ้ยที่มีหลายสำนักวิชาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้เรียนรู้วิชาฮวงจุ้ยแต่ละสำนักย่อมจะเลือกใช้วิชาแขนงที่ต่างกันไปตามแต่ความเชื่อ ความศรัทธาต่อวิชา การจะใช้ทุกวิชาในฮวงจุ้ยพร้อมกันอาจจะทำให้เกิดความสับสน และขัดแย้งกันเองได้ ผู้เขียนจึงขอแนะนำให้เลือกใช้เพียงบางวิชาเท่านั้น แต่ขอให้แตกฉานเชี่ยวชาญในวิชานั้นอย่างแท้จริง ก็จะสามารถออกแบบจัดวางฮวงจุ้ยได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ และไม่สับสนเพราะวิชาขัดแย้งกัน 

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(CARD)   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4321-40 ต่อ 2060 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4318   ข้อเสนอแนะ :
card@msu.ac.th