สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
บทนำ

          “ การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความ ก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ”

          “ การศึกษาตลอดชีวิต คือ การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ”

           จากความสำคัญ ชี้ให้เห็นว่าการเรียนในระบบยังไม่เพียงพอ เพราะสิ่งแวดล้อมและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังจะเห็นได้ว่า สังคมมนุษย์ได้ก้าวผ่านสังคมการเกษตร สังคมอุตสาหกรรม เข้าสู่สังคมข้อมูลข่าวสาร (Information Society) หรือสังคมการเรียนรู้ (Learning Society) หรือสังคมบนพื้นฐานความรู้ (Knowledge - based Society) ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการเรียนรู้ ดังนั้นผู้ที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมืออันจะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีประสิทธิภาพ

 

 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อินเทอร์เน็ต และการใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา
การสืบค้นสารสนเทศ
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4321-40 ต่อ 2060, โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4318 E-mail : card@msu.ac.th