เลขเรียกหนังสือ
           เลขเรียกหนังสือ คือ สัญลักษณ์ที่ห้องสมุดกำหนดให้กับหนังสือทุกเล่มในห้องสมุด เพื่อให้หนังสือแต่ละเล่มมีความแตกต่างจากกันหรือมีรหัสเฉพาะของแต่ละเล่ม เลขเรียกหนังสือ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่

                      1. เลขหมู่หนังสือ (Classification number) แสดงเนื้อหาหรือวิธีประพันธ์ของหนังสือ ได้มาจากระบบการจัดหมวดหมู่

                      2. เลขผู้แต่ง (Author number) ประกอบด้วยอักษรและเลขประจำตัวผู้แต่ง ซึ่งได้มาจากตารางเลขประจำตัวผู้แต่งของคัตเตอร์ ( Cutter Author Tables)

                      3. อักษรชื่อเรื่อง (Workmark) เป็นอักษรตัวแรกของหนังสือ

           หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะมีรายละเอียดแตกต่างกันในส่วนเลขผู้แต่ง ดังนี้

                      ภาษาไทย ประกอบด้วย อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง และเลขประจำผู้แต่ง

                      ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย อักษรสองตัวแรกของนามสกุลผู้แต่ง และเลขประจำผู้แต่ง

           หนังสือบางประเภทอาจมีเลขเรียกที่ยาวกว่าปกติ เนื่องจากมีสัญลักษณ์พิเศษประจำกลุ่มหนังสือซึ่งกำกับอยู่เหนือเลขหมู่ด้วย เช่น อ ( อ้างอิง ) หรือ Ref วจ ( วิจัย ) หรือ Res ส ( สารสนเทศอีสาน ) หรือ S เป็นต้น และอาจมี ครั้งที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ เลขเล่ม หรือเลขฉบับ เช่น ล .1 ฉ .3 ด้วย

 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อินเทอร์เน็ต และการใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา
การสืบค้นสารสนเทศ
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4321-40 ต่อ 2060, โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4318 E-mail : card@msu.ac.th