กลับหน้าหลัก
   ประมวลผลรายวิชา
   อาจารย์ผู้สอน
 
   บทที่  1  การศึกษาค้นคว้า
   บทที่  2  แหล่งสารสนเทศ
   บทที่  3  ทรัพยากรสารสนเทศ
   บทที่ 4  การเข้าถึงรายการสาธารณะ
       โดยวิธีออนไลน์ (OPAC : Online
       Public Access Catalog)
   บทที่ 5   การเขียนบรรณานุกรม
   บทที่ 6   การอ่านและการบันทึกข้อมูล
   บทที่ 7   การอ้างอิงแทรกในเนื้อเรื่อง
   บทที่ 8   การเขียนรายงาน
   เว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง
   เอกสารอ้างอิง
 
 

 อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์  ฤทัย   นิ่มน้อย

อีเมล์ (email) : ruethai.n@msu.ac.th
การศึกษา (Education) : ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทร (Tel.) : 083-413-2546
สังกัด (Department) : สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์
                                             Library&Information Science
 
 
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(CARD)   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4321-40 ต่อ 2060 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4318   ข้อเสนอแนะ :
card@msu.ac.th