>>  ข้อมูลของบทเรียนนี้
   >>  บทนำ
   >>  แนวคิดและความหมายชุมชน
   >>  แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนในรูปแบบใหม่
   >>  การศึกษาชุมชน
         >>  ความหมายการศึกษาชุมชน
         >>  วัตถุประสงค์ของการศึกษาชุมชน
         >>  ประเภทของการศึกษาชุมชน
         >>  แนวคิดในการศึกษาชุมชน
         >>  มิติ/ประเด็นของการศึกษาชุมชน
         >>  ข้อพิจารณาในการศึกษาชุมชน
   >>  เทคนิคการศึกษาชุมชน
         >>  การประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน
         >>  การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม
         >>  การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
         >>  การศึกษาวิเคราะห์ระบบชนบท
         >>  การวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร
         >>  การวิเคราะห์ชุมชนด้วย
               ความละเอียดอ่อน
         >>  แผนที่ความคิด 
         >>  เทคนิค  A – I – C 
         >>  SWOT
         >>  เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการ
                เพื่อแสวงหาอนาคตร่วมกัน

         >>  กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม
   >>  วิธีการและกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน
         >>  การสังเกต (Observation)
         >>  การสัมภาษณ์ (Interview)
         >>  การสนทนากลุ่ม (Focus group)
         >>  การใช้ข้อมูลเอกสาร
         >>  การเข้าสนาม 
         >>  การศึกษาแบบผสมผสาน
   >>  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน
   >>  การวิเคราะห์ชุมชน
         >>  แนวคิดในการวิเคราะห์ชุมชน
         >>  หลักการวิเคราะห์ชุมชน
         >>  การวิเคราะห์ชุมชนกับการพัฒนา
   >>  เงื่อนไขและขอบเขตการประยุกต์ใช้
   >>  เอกสารอ้างอิง  
   >>  แบบทดสอบท้ายบทเรียน  
   <<  กลับเมนูหลัก

 
 


  เอกสารอ้างอิง

กาญจนา แก้วเทพ. การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน. กรุงเทพฯ : สภาคาทอลิกแห่ง
               ประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2538. (ก)
______________. เครื่องการทำงานแนววัฒนธรรมชุมชน. กรุงเทพฯ : สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
               เพื่อการพัฒนา, 2538. (ข)
จิตติ มงคลชัยอรัญญา. การศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนา. กรุงเทพฯ : เอกสารประกอบการเรียนภาควิชา
               การพัฒนาชุมชน,คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ. “วิธีการเก็บข้อมูลเพื่อเข้าใจสภาวะและการเปลี่ยนแปลงของชุมชน.”
               ” คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา. ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
               2536.
ชยันต์ วรรธนะภูติ. “การกำหนดรอบคิดในการวิจัย.” คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา.
               ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536.
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. วัฒนธรรมคือทุน. กรุงเทพฯ : บริษัทสุขุมและบุตร จำกัด, 2540.
ธนพรรณ ธานี. การศึกษาชุมชน. ขอนแก่น : ภาควิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษย์ศาสตร์และ สังคมศาสตร์
               มหาวิทยาลัยขอนแก่น, บริษัทเพ็ญพริ้นติ้ง, 2540.
บัณฑร อ่อนดำ และวิริยา น้อยวงศ์. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชนบท : ประสบการณ์ของประเทศไทย.
               กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
               2533.
ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ. กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา. กรุงเทพฯ : อุษาการพิมพ์,
               2546.
ประเวศ วะสี. ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน ศักยภาพแห่งความสร้างสรรค์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ :
               สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน, 2540.
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต). นิติศาสตร์แนวพุทธ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จำกัด, 2539.
มงคล พนมมิตร และชาติชาย รัตนคีรี. “การวิจัยชุมชน.” ใน เอกสารประกอบโครงการ
               พัฒนาที่สูงไทย – เยอรมัน. เชียงใหม่ : สำนักงาน ปปส. ภาคเหนือ, 2540.
ยศ สันตสมบัติ, มนุษย์กับวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. การพัฒนาชนบทไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.
สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดี่ยนสโตร์, 2533.
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. สังคมวิทยา : หลักการศึกษา วิเคราะห์และปฏิบัติงานชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ :
               โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536.
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. การพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525.
______________. ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
               มหาวิทยาลัย, 2540.
สุภางค์ จันทวานิช. “วิธีการเก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ.” ใน คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่องานพัฒนา.
               ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536.
อคิน รพีพัฒน์ “การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนในการวิจัยเชิงคุณภาพ.” ในคู่มือการวิจัย
               เชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา. ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536.
อคิน รพีพัฒน์ และคณะ. คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ 4. ขอนแก่น :
               สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
อนุชาติ พวงสาลี และ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล. ประชาสังคม คำ ความคิด และความหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 2.
               กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2541.
อมรา พงศาพิชญ์. “ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ.” ในคู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา. ขอนแก่น
               : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536.
อรพินท์ สพโชคชัย. คู่มือการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน.
               กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2537.
แอนดรู คอร์นิศ นันทา สิทธิราช และอาแซ สะยาคะ. เครื่องมือการศึกษาและการเก็บข้อมูล
               ชุมชนชายฝั่งอย่างเร่งด่วน คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สนาม และบุคคลทั่วไป. สงขลา :
               คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542.
Douglas Schuler. New Community Networks. Wire for change New York : AMC
               Press, 1996.
Mark S. Homan. Promoting Community Change. Books / Cole Publishing
               Company Pacific Gove Califonia, USA. 1994.
Frances Hesselbein et. Al.ed. The Community of the Future. The Dreucker
               Foundation Future
Keies Josses – Ban Publishers, San Francisco, 1998.Oxford University. Oxford
               Advanced Learner’s Dictionary. Fourth Edition, Oxford, Oxford
               University press, First Edition for Thailand, 1994.
Hillery, George A. “Selected Issues in Community Theory.” Rural Sociology. 37(1)
               534-552 ; December, 1972.
http://www.Chula.ac.th.studycerter/pesc/
http://www.Hud.gov/
http://www.Hud.gov/ccpd/c2020/intro.html
http://www.yahoo.com/search/community
http://www.sanook.com/search/community


 
 
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(CARD)   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4321-40 ต่อ 2060 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4318   ข้อเสนอแนะ :
card@msu.ac.th