คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
     
รหัสวิชา   0404 202
     
ชื่อวิชา  

พฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
(Health Behavior and Health Promotion)

     
จำนวนหน่วยกิต   2(2-0-1)
     
ภาคการศึกษาที่สอน   ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2548
     
ผู้เรียน   นิสิตหลักสูตร พย . บ .
     
ผู้ประสานงานรายวิชา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราณี อินทรหนองไผ่
     
ผู้สอน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราณี อินทรหนองไผ่
อาจารย์วิราวรรณ์ คำหวาน
อาจารย์สุวดี จันดีกระยอม
     
คำอธิบายรายวิชา        ศึกษามโนมติเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริม สุขภาพในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย กระบวนการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพของผู้รับบริการ
     
วัตถุประสงค์ทั่วไป  

     เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพและสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

     
วัตถุประสงค์เฉพาะ  

เพื่อให้นิสิตสามารถ : -
•  อธิบายถึงมโนมติเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพได้
•  อธิบายนโยบายสุขภาพ ปัญหาสุขภาพ ความสำคัญของการปฏิรูประบบสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
•  วิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ ภาวะ สุขภาพและการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชนได้
•  อธิบายการส่งเสริมสุขภาพในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยและต่างประเทศได้
•  วิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมสุขภาพได้
•  อธิบายถึงบทบาทของพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพและการใช้กระบวนการพยาบาล ในการส่งเสริมสุขภาพได้

     
วิธีการเรียนการสอน  

•  บรรยาย
•  อภิปรายและวิเคราะห์ วิจารณ์
•  สาธิต
•  ศึกษาด้วยตนเอง

     
การประเมินผล  

1. จัดทำรูปเล่มรายงานเดี่ยว
      - รายงาน “ การปฏิรูประบบสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ” 15 %
2. สอบข้อเขียน 85 %

     
งานที่มอบหมาย  

•  นิสิตจะต้องศึกษาเอกสารประกอบการสอน หรืออ่านเพิ่มเติมจากตำรา เอกสาร วารสาร งานวิจัย อินเตอร์เนต และหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น อภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์ในห้องเรียน
•  จัดทำรูปเล่มรายงานการวิเคราะห์ วิจารณ์บทความในเวปไซต์สุขภาพ ในหัวข้อเกี่ยวกับ “ การปฏิรูประบบสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ”

     
ตารางเรียน    
     
     
 

Copyright 2006 | ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา (CARD) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประมวลรายวิชา | วีดิทัศน์แนะนำรายวิชา | บทเรียน | สื่อประกอบการเรียน | แบบทดสอบ | อาจารย์ประจำวิชา | Link