Back to Home Page
Academic Resources Development Center : A R D C    Il  ออกจากบทเรียน  Il  
วัตถุประสงค์
ความสำคัญของการดูแลสุขภาพ
ในกลุ่มวัยเรียนและเยาวชน
สถานการณ์ปัญหาและแนวทาง
การดูแลสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน
สถานการณ์ปัญหาและแนวทาง
การดูแลสุขภาพในกลุ่มเยาวชน
สรุปท้ายบท
ภาวะสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง
ภาวะสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน
ภาวะสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
บรรณานุกรม
   
 

   

  สถานการณ์ปัญหา และแนวทางการดูแลสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน

          กลุ่มวัยเรียน คือ กลุ่มเด็กช่วงตอนปลาย ซึ่งมีอายุระหว่าง 6 – 12 ปี มีปัญหาสุขภาพที่
พบบ่อย ได้แก่

          โรคของระบบทางเดินหายใจ ปัญหาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ เป็นหวัด หอบหืด หลอดลม อักเสบเรื้อรัง ป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กนักเรียนไม่ได้มาโรงเรียน หรือขาดเรียนค่อนข้างบ่อย

ปัญหาด้านโภชนาการ

          ปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กมักพบในพื้นที่ชนบท ในขณะที่เด็กในเมืองกำลังเผชิญกับภาวะอ้วนหรือการบริโภคเกินไป อาหารไม่สมดุล

          ปัญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนัง ได้แก่ หิด เหา กลาก เกลื้อน นอกจากนั้นยังมีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟัน โดยเฉพาะอย่างปัญหาฟันผุ การได้รับตอบสนองความต้องการพื้นฐานในวัยเด็กไม่เพียงพอ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสัมพันธ์ภาพระหว่างพี่น้อง ปัญหาอุบัติเหตุ ปัญหาสุขภาพกาย (วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ และสุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล,2544)

การดูแลสุขภาพของเด็กกลุ่มวัยเรียน

          พยาบาลอนามัยโรงเรียน และพยาบาลชุมชน เป็นบุคคลที่สำคัญที่จะช่วยดูแลและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โดยใช้กระบวนการพยาบาลอนามัยโรงเรียนหรือพยาบาลชุมชน เริ่มตั้งแต่การประเมินภาวะสุขภาพเด็ก การวินิจฉัยปัญหา การวางแผน การปฏิบัติแก้ไขปัญหาและการประเมินผล

          การประเมินภาวะสุขภาพ

                    การประเมินภาวะสุขภาพของเด็กนักเรียนจะต้องคำนึงถึงปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในเด็กแต่ละวัย ซึ่งการประเมินพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของเด็ก และทักษะชีวิตของเด็กมีความสำคัญเพราะจะทำให้ทราบภาวะเสี่ยงการเกิดปัญหาสุขภาพของเด็ก พฤติกรรมที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การประเมินทักษะในด้านต่าง ๆ การปฏิเสธเมื่อเพื่อนชักชวนไปในทางที่ผิด การเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ความมั่นใจในตนเอง

                    การประเมินภาวะสุขภาพจะต้องครอบคลุมทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมทั้งการป้องกัน แก้ไขปัญหาในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน

          ลักษณะทางกายภาพของชุมชน

                    ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ สภาพบ้านเรือนตลอดจน ความเป็นอยู่ที่บ้านอาชีพของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือสมาชิกในครอบครัว ลักษณะของชุมชน ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ทราบปัญหาและแนวโน้มปัญหาที่เด็กอาจต้องเผชิญ

                    นอกจากนั้น ลักษณะทางกายภาพความเป็นอยู่ที่โรงเรียน สภาพแวดล้อม การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของเด็ก การจัดการสุขาภิบาลด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน การจัดห้องพยาบาล นโยบายด้านสุขภาพของโรงเรียน ความรู้และทักษะของครูอนามัย

          สังคมวัฒนธรรม ความเชื่อ

                    เป็นการประเมินชุมชนรวมถึงความสัมพันธ์ของเด็กกับครอบครัว ความเชื่อของครอบครัว ลักษณะโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรมของชุมชนตลอดจน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานสุขภาพ

          การประเมินระบบบริการสุขภาพ

                    ทั้งที่จัดขึ้นในโรงเรียนและระบบสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุข อันประกอบด้วยระบบของการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพ

การดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน

          ปกติเด็กวัยนี้ จะได้รับการดูแล และตรวจสุขภาพโดยครู หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงเรียน เมื่อพบอาการผิดปกติหรือเจ็บป่วย ก็จะได้รับการรักษาพยาบาล ดังนั้นควรติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองทราบ และร่วมมือในการค้นหาสาเหตุและความเป็นมาของปัญหา คำแนะนำและการช่วยเหลือ ได้แก่ การให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งการให้การพยาบาลตามความเหมาะสม การให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่เด็กและผู้ปกครอง การกระตุ้นให้ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่ในการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้อง รู้จักสังเกตอาการผิดปกติ การให้ความรักและความอบอุ่น การแนะนำช่วยเหลือเรื่องการเรียนซึ่งก่อให้เกิดผลดีด้านจิตใจด้วย การป้องกันโรค และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในวัยเรียน การเยี่ยมเด็กวัยเรียน

 

 

 
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4321-40 ต่อ 2060, โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4318  E-mail : ardc@msu.ac.th