>> จุดประสงค์การเรียนรู้
   >> การระดมพลังสมอง (Brainstorming)
   >> แผนที่ความคิด (Mind Mapping)
   >> ยูเซฟัส (UCEFAS)
   >> เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
        (Cooperative Learning)

   >> รูปแบบการสอนตามขั้นทั้ง 4 ของอริยสัจ
   >> ระบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน
         ตามแนวพุทธศาสตร์

   >> รูปแบบการสอนโดยสร้างศรัทธาและ
        โยนิโสมนสิการ

   >> กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   >> รูปแบบการสอนความคิด ค่านิยม
         จริยธรรมและทักษะ

   >> รูปแบบการสอนทักษะ
   >> ทักษะกระบวนการ
   >> รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของ
         ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism)

   >> รูปแบบการสอนแบบอุปนัย
        (Inductive Thinking)

   >> รูปแบบการสอนแบบสืบสวน
        (Inquiry Model)

   >> การคิดอย่างมีวิจารณญาณของ Center
         for Critical Thinking, Sonoma
         State University (1996)

   >> เทคนิคจิ๊กซอ (Jigsaw)
   >> เทคนิค STAD
   >> เทคนิค TGT (Team - Games
         – Tournament)

   >> การบรรยาย
   >> การบรรยายด้วยวิทยากรพิเศษ
   >> คณะผู้เชี่ยวชาญ (Panel)
   >> การสนทนาในห้องเรียน
   >> การบรรยายประกอบการสนทนา
   >> วีดิทัศน์ประกอบการสนทนา
   >> กรณีตัวอย่าง/กรณีศึกษา
   >> แสดงบทบาทสมมติ
   >> การรายงาน
   >> การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
   >> กลวิธีการสอนในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร
   >> IBM 4 Tear
   >> วิดีโอสรุปเนื้อหา
   >> แบบฝึกหัดท้ายหน่วย
   >> อ้างอิง  
   <<  กลับเมนูหลัก


 รูปแบบการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ
    
          ขั้นนำ-ขั้นเสริมการสร้างศรัทธา
          1. จัดบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
              ตัวอย่างเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ได้ในขั้นตอนนี้ เช่น การจัดสภาพบรรยากาศในชั้นเรียนให้มีลักษณะดังนี้
               1.1 ต้องมีความสงบ
               1.2 พยายามจัดให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ มีการใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
               1.3 จัดสภาพในชั้นเรียนให้มีความแปลกใหม่ไม่จำเจ เช่น จัดการเรียนเป็นกลุ่มบ้างมีการเปลี่ยนกลุ่ม เปลี่ยนที่นั่ง
               1.4 จัดบริเวณห้องเรียนและโรงเรียนให้สะอาดมีระเบียบและเรียบง่ายอยู่เสมอ
               1.5 สร้างบรรยากาศ สร้างความสนใจ ตั้งใจเรียนเป็นพื้นฐานให้นักเรียนเป็นบรรยากาศ ที่ชวนให้สบายใจ ไม่มีการข่มขู่บังคับ ห้ามพูด ห้ามแสดงความคิดเห็น ห้ามลุกจากที่นั่งแต่เน้นการสำรวมกาย วาจา ใจ ฝึกแผ่เมตตา ฝึกสมาธิอย่างง่าย ฝึกให้นักเรียนมีสติอยู่เสมอ ให้รู้ตัวว่ากำลังทำอะไร พูดอะไร คิดอะไร
          2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับศิษย์
             ครูต้องปฏิบัติตัวเป็นกัลยาณมิตรของศิษย์ คือ ต้องมีบุคลิกภาพสำรวมน่าเชื่อถือ ศรัทธา สง่า สะอาด แจ่มใส และมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ต้องมีความรู้ มีคุณธรรม มีความเมตตาเอื้ออาทรทำให้ศิษย์มีความรู้สึกสบายใจที่จะเข้ามาหาและปรึกษา ครูสั่งสอนศิษย์ด้วยความรักและเป็นที่พึ่งของศิษย์ได้อย่างแท้จริง ความเป็นกัลยาณมิตรของครู จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ศิษย์เกิดฉันทะและวิริยะในการฝึกหัดอบรมตนเอง

         3. ครูนำเสนอสิ่งเร้าและแรงจูงใจ
              ตัวอย่างเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ได้ในขั้นตอนนี้ เช่น ใช้วิธีตรวจสอบความคิดและความสามารถของนักเรียนก่อนสอนแล้วแสดงผลการตรวจสอบให้นักเรียนได้รู้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อเป็นการเสริมแรงเร้าให้เกิดความมานะ พากเพียร ฝึกหัดอบรมตนเอง ใช้สื่อการสอนและกิจกรรมที่น่าสนใจ

          ขั้นสอน

          4. ครูเสนอปัญหาที่เป็นสาระสำคัญของบทเรียน
              ตัวอย่างเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ได้ในขั้นตอนนี้ เช่น ใช้วิธีนำเสนอที่หลากหลายและท้าทายความคิด

          5. ครูแนะแหล่งข้อมูลความรู้
              ตัวอย่างเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ได้ในขั้นตอนนี้ เช่น เตรียมรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งความรู้อย่างกว้างขวาง

          6. ให้นักเรียนฝึกการรวบรวมข้อมูล
              ตัวอย่างเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ได้ในขั้นตอนนี้ เช่น ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางสังคม

          7. ครูจัดกิจกรรมเร้าให้นักเรียนเกิดความคิดวิธีต่าง ๆ

          8. ให้นักเรียนฝึกการสรุปประเด็นของข้อมูล เพื่อหาทางเลือกวิธีแก้ปัญหา
              ตัวอย่างเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ได้ในขั้นตอนนี้ เช่น ให้นักเรียนฝึกกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม ให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ช่วยกันเปรียบเทียบ ประเมินทางเลือก

          9. ให้นักเรียนเลือกและตัดสินใจ
              ตัวอย่างเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ได้ในขั้นตอนนี้ เช่น การลงมติร่วมกันภายในกลุ่มฝึกความเป็นประชาธิปไตยบนพื้นฐานของการคิดอย่างมีเหตุผลปราศจากอคติ

          10. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ผลการเลือก
              ตัวอย่างเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ได้ในขั้นตอนนี้ เช่น ฝึกปฏิบัติงานตามแผนและการบันทึกผลข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบ เป็นการทำงานนอกและในเวลาเรียนโดยครูคอยสังเกตและให้คำแนะนำ

          ขั้นสรุป
          11. ครูและนักเรียนร่วมกันสังเกตวิธีปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ
               ตัวอย่างเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ได้ในขั้นตอนนี้ เช่น ใช้การอภิปราย ระดมสมองและการให้ผลย้อนกลับจากครู

          12. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสอบถามข้อสงสัย
               ตัวอย่างเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ได้ในขั้นตอนนี้ เช่น ให้โอกาสตรวจสอบคำตอบโดยการคิดย้อนกลับไกลับมา

          13. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
               ตัวอย่างเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ได้ในขั้นตอนนี้ เช่น ใช้การอภิปรายกลุ่มช่วยกันสรุปสาระสำคัญ

          14. ครูวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
               ตัวอย่างเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ได้ในขั้นตอนนี้ เช่น การวัดผลด้วยการประเมินความคิดรวบยอดของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน
 
 
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(CARD)   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4321-40 ต่อ 2060 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4318   ข้อเสนอแนะ :
card@msu.ac.th