>> จุดประสงค์การเรียนรู้
   >> การระดมพลังสมอง (Brainstorming)
   >> แผนที่ความคิด (Mind Mapping)
   >> ยูเซฟัส (UCEFAS)
   >> เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
        (Cooperative Learning)

   >> รูปแบบการสอนตามขั้นทั้ง 4 ของอริยสัจ
   >> ระบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน
         ตามแนวพุทธศาสตร์

   >> รูปแบบการสอนโดยสร้างศรัทธาและ
        โยนิโสมนสิการ

   >> กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   >> รูปแบบการสอนความคิด ค่านิยม
         จริยธรรมและทักษะ

   >> รูปแบบการสอนทักษะ
   >> ทักษะกระบวนการ
   >> รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของ
         ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism)

   >> รูปแบบการสอนแบบอุปนัย
        (Inductive Thinking)

   >> รูปแบบการสอนแบบสืบสวน
        (Inquiry Model)

   >> การคิดอย่างมีวิจารณญาณของ Center
         for Critical Thinking, Sonoma
         State University (1996)

   >> เทคนิคจิ๊กซอ (Jigsaw)
   >> เทคนิค STAD
   >> เทคนิค TGT (Team - Games
         – Tournament)

   >> การบรรยาย
   >> การบรรยายด้วยวิทยากรพิเศษ
   >> คณะผู้เชี่ยวชาญ (Panel)
   >> การสนทนาในห้องเรียน
   >> การบรรยายประกอบการสนทนา
   >> วีดิทัศน์ประกอบการสนทนา
   >> กรณีตัวอย่าง/กรณีศึกษา
   >> แสดงบทบาทสมมติ
   >> การรายงาน
   >> การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
   >> กลวิธีการสอนในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร
   >> IBM 4 Tear
   >> วิดีโอสรุปเนื้อหา
   >> แบบฝึกหัดท้ายหน่วย
   >> อ้างอิง  
   <<  กลับเมนูหลัก


  เทคนิค TGT (Team - Games – Tournament)

          เทคนิคการจัดกิจกรรม TGT เป็นเทคนิครูปแบบหนึ่งในการสอนแบบร่วมมือและมีลักษณะของกิจกรรมคล้ายกันกับ STAD แต่เพิ่มเกมและการแข่งขันเข้ามาด้วย เหมาะสำหรับการจัดการเรียนการสอนในจุดประสงค์ที่มีคำตอบถูกต้องเพียงคำตอบเดียว

องค์ประกอบ  4 ประการ  ของ TGT
           1.  การสอน  เป็นการนำเสนอความคิดรวบยอดใหม่หรือบทเรียนใหม่  อาจเป็นการสอนตรงหรือจัดในรูปแบบของการอภิปราย  หรือกลุ่มศึกษา
           2.  การจัดทีม  เป็นขั้นตอนการจัดกลุ่ม  หรือจัดทีมของนักเรียน  โดยจัดให้คละกันทั้งเพศ  และความสามารถและทีมจะต้องช่วยกันและกัน  ในการเตรียมความพร้อมและความเข้มแข็งให้สมาชิกทุกคน
           3.  การแข่งขัน  การแข่งขันมักจัดในช่วงท้ายสัปดาห์หรือท้ายบทเรียน  ซึ่งจะใช้คำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมาในข้อ  1  และผ่านการเตรียมความพร้อมของทีมมาแล้วการจัดโต๊ะแข่งขันจะมีหลายโต๊ะ  แต่ละโต๊ะจะมีตัวแทนของกลุ่ม/ทีม แต่ละทีมมาร่วมแข่งขัน  ทุกโต๊ะการแข่งขันควรเริ่มดำเนินการเพื่อนำไปเทียบหาค่าคะแนนโบนัส
           4.  การยอมรับความสำเร็จของทีม  ให้นำคะแนนโบนัสของแต่ละคนในทีมมารวมกันเป็นคะแนนของทีม  และหาค่าเฉลี่ยทีมที่มีค่าสูงสุด  จะได้รับการยอมรับให้เป็นทีมชนะเลิศ  โดยอาจเรียกชื่อทีมที่ได้ชนะเลิศ  กับรองลงมา  โดยใช้ชื่อเก๋ ๆ ก็ได้ หรืออาจให้นักเรียนตั้งชื่อเอง  และควรประกาศผลการแข่งขันในที่สาธารณะด้วย


ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

           1.  ครูสอนความคิดรวบยอดใหม่  หรือบทเรียนใหม่  โดยอาจใช้ใบความรู้ให้นักเรียนได้ศึกษา  หรือใช้กิจกรรมการศึกษาหาความรู้รูปแบบอื่นตามที่ครูเห็นว่าเหมาะสม
           2.  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ  4 – 5 คน  เพื่อปฏิบัติตามใบงาน
           3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกในกลุ่มทุกคน  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและพร้อมที่จะเข้าสู่สนามแข่งขัน
           4.  แต่ละกลุ่มประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของสมาชิกในกลุ่ม  โดยอาจตั้งคำถามขึ้นมาเองและให้สมาชิกกลุ่มทดลองตอบคำถาม
           5.  สมาชิกกลุ่มช่วยกันอธิบายเพิ่มเติมในจุดที่บางคนยังไม่เข้าใจ
           6.  ครูจัดให้มีการแข่งขัน  โดยใช้คำถามตามเนื้อหาในบทเรียน
           7.  จัดการแข่งขันเป็นโต๊ะ  โดยแต่ละโต๊ะจะมีตัวแทนของทีมต่าง ๆ ร่วมแข่งขัน  อาจให้แต่ละทีมส่งชื่อผู้แข่งขันแต่ละโต๊ะมาก่อนและเป็นความลับ

           8.  ทุกโต๊ะแข่งขันจะเริ่มดำเนินการแข่งขันพร้อมๆกันโดยกำหนดเวลาให้
           9.  เมื่อการแข่งขันจบลง  ให้แต่ละโต๊ะจัดลำดับผลการแข่งขัน  และให้หาค่าคะแนนโบนัส
           10.  ผู้เข้าร่วมแข่งขันกลับไปเข้ากลุ่มเดิมของตนพร้อมด้วยนำคะแนนโบนัสไปด้วย
           11.  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำคะแนนโบนัสของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนของทีม  หาค่าเฉลี่ย  ที่ที่ได้ค่าเฉลี่ย  (อาจใช้คะแนนโบนัสรวมกันก็ได้)  สูงสุด  จะได้รับการยอมรับเป็นทีมชนะเลิศและรองลงไป
           12.  ให้ตั้งชื่อทีมชนะเลิศ  และรองลงมา
           13.  ครูประกาศผลการแข่งขันในที่สาธารณะ เช่น  ปิดประกาศที่บอร์ด  ลงข่าวหนังสือพิมพ์หรือประกาศหน้าเสาธง

 
 
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา(CARD)   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4321-40 ต่อ 2060 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4318   ข้อเสนอแนะ :
card@msu.ac.th