กลับเมนูหลัก
ประมวลรายวิชา
บทที่ 1 นวัตกรรม
บทที่ 2 ความหมาย
หลักการ ทฤษฏีการ
เผยแพร่
บทที่ 3 เทคนิค วิธีการ
ขั้นตอนการเผยแพร่
บทที่ 4 การเผยแพร่
นวัตกรรมการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน - นอก
ระบบโรงเรียน
บทที่ 5 การเผยแพร่
นวัตกรรมการศึกษา
ทางไกล
บทที่ 6 การประเมิน
การเผยแพร่นวัตกรรม
บทที่ 7 ตัวอย่างและ
วิธีการเผยแพร่นวัตกรรม
การศึกษา
บรรณานุกรม
 
 
 
คำแนะนำ
วีดิทัศน์ประกอบบทเรียน
เอกสารประกอบบทเรียน
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ประจำรายวิชา
คณะผู้จัดทำ
ออกจากบทเรียน
 
 
ทที่ 5 การเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาทางไกล
  การศึกษาทางไกลแบบการสื่อสารทางเดียว

          เป็นการสื่อสารในรูปแบบการแพร่สัญญาณด้วยวิทยุ โทรทัศน์และการใช้คอมพิวเตอร์

                    1. วิทยุ เป็นการส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำการแพร่สัญญาณทางอากาศด้วยความถี่คลื่นวิทยุ AM หรือ FM จากเครื่องส่งมายังเครื่องรับ

                    2. โทรทัศน์ การสอนโดยการแพร่สัญญาณจากผู้สอนไปยังผู้เรียนตามสถานที่ต่างๆ

                    3. คอมพิวเตอร์ เป็นการใช้ในการสอนโดยใช้เว็บเป็นพื้นฐาน ผ่านทางเวิลด์ไวด์เว็บในอินเทอร์เน็ตในลักษณะ “มหาวิทยาลัยเสมือน” โดยผู้เรียนจะต้องสมัครเข้าเรียนการศึกษาที่เปิดสอน

 


 

 
   
 
 
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4321-40 ต่อ 2060, โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4318 E-mail : card@msu.ac.th