แหล่งวิทยาการสืบค้นที่เกี่ยวข้อง
•  ดวงเดือน พันธุมนาวิน . การวัดทัศนคติเพื่อทำนายพฤติกรรม . กรุงเทพฯ :
                   สถาบันวิจัย พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ,
                   2523.
•  ดวงเดือน พันธุมนาวิน . ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม : การวิจัยและพัฒนาบุคคล .
                   กรุงเทพฯ โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒน
                   บริหารศาสตร์ , 2538.
•  ดวงเดือน พันธุมนาวิน . ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมสำหรับคนไทย การวิจัย
              และประยุกต์
: หนังสือครบรอบ 33 ปี ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
                  ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , 2531.53 – 67.
•  งามตา วนินทานนท์ . การ วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตสมรส
             ในครอบครัวไทย
. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 น . 79 – 110.
•  พระราชวรมุนี ( ประยูร ธม . ม จิต . โต ) อีคิวในแนวพุทธศาสนา .
             
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 น .7 – 14.
•  ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ . คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ EQ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์
                  ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 น .15 – 36. 8.7 จุรนุช จิตราทร , ความเครียด .
                  กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี ,
                  2547.
•  จรรจา สุวรรณทัต . พฤติกรรมศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม . วารสารพฤติกรรมศาสตร์
                  ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
•  นงพงา ลิ้มสุวรรณ . พัฒนาการทางจิตใจ . กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
                  คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี , 2547.
•  วัลลภ ปิยะมโนธรรม. เทคนิคการรักษาโรคประสาทด้วยตนเอง. กรุงเทพฯ :
                  เยียร์บุ๊คพับลิซ เซอร์ , 2531
•  มานพ ศริมหาราช. “ ปัญญาอ่อน ”. วารสารโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่.
            
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ( พ.ค.-ส.ค. 2526), หน้า 11.
•  วิจิตรพาณี เจริญขวัญ. การทดสอบทางจิตวิทยา. กรุงเทพ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
                 รามคำแหง. 2523.
•  ศูนย์สุขวิทยาจิต กระทรวงสาธารณสุข. อนุสารเรื่องเชาวน์ปัญญา. กรุงเทพฯ :
                 โรงพิมพ์ ราชทัณฑ์ 2530.
•  สถิต วงส์วรรค์. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บำรุงสาสน์ , 2525.
•  สมบัติ ตาปัญญา. คู่มือคลายเครียด. กรุงเทพฯ : เหรียญบุญการพิมพ์ , 2526.
•  อ้อมเดือน สดมณี . วัฒนธรรมกับพฤติกรรมของคนไทย .
                 วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 น .1 – 14.
•  พรรณราย ทรัพยะประภา. จิตวิทยาประยุกต์ในชีวิตและการทำงาน. กรุงเทพฯ :
                 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
•  ศรีเรือน แก้วกังวาน. จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
•  สุรพล ทองแย้ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : ธรรมเมธี-สหายพัฒนาการพิมพ์,
                 2545.
•  เรียม ศรีทอง. พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ : บริษัท เธิร์ดเวฟ
                 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, 2542.
•  สิริอร วิชชาวุธ. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น. กรุงเทพฯ :
                 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
•  สุชา จันทร์เอม. จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2539.
•  วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์. จิตวิทยาการปรับตัว. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
                 มหาวิทยาลัย, 2544.
•  จุฬาภรณ์ โสตะ. พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนเอง. คณะสาธารณสุขศาสตร์
                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2543.
•  จารุวรรณ นิพพานนท์. พฤติกรรมศาสตร์พฤติกรรมสุขภาพในงานสาธารณสุข.
                 ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2543.
•  Antony Yeo . Living With Stress . Singapore : Kyodo shing
                 Loong Printing Industries Pte Ltd, 1985.
•  Fryer. Douglas H, General Psychology . New York : Bames
                 & Noble, Inc., 1960.
•  Hilard, Emest R. Introduction to Psychology. 4 th ed. New
                 York : Harcourt Brace and World, Inc., 1965.
•  Sheridan, C. L., & Radmacher, S. A. (1992). Health psychology:
             Challenging the biomedical model. New York : John
                  Wiley & Sons, Inc.
•  Taylor, S. E. (1991 ). Health psychology (2nd edition). New
                   York : McGraw-Hill, Inc.
•  Lickona, Thomas. (Editor). Moral Development and   Behavior :                    Theory, Research, and Social Issues .
                   USA : Holt, Rinehart and Winson, 1976.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
      http://www.brsi.swu.ac.th
        http://www.jitjai.com/
      
http://www.siamhealth.net/index0/good_index.htm
      
http://www.clinicrak.com
      
http://www.planpublishing.com/
        http://www.teenpath.net


 
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4321-40 ต่อ 2060 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4318
ข้อเสนอแนะ :
card@msu.ac.th