contact us
               ardc@msu.ac.th
บทที่ 1 :
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการคุณภาพ
บทที่ 2 :
การควบคุมคุณภาพและการบริหารคุณภาพ
บทที่ 3 :
การประกันคุณภาพในงานบริการสาธารณสุข
บทที่ 4 :
การจัดมาตรฐานคุณภาพงานบริการสาธารณสุข
บทที่ 5 :
การประยุกต์ใช้การจัดการคุณภาพงานบริการสาธารณสุข
 


ติดตั้งโปรแกรม Windows Media Player ติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
ติดตั้งโปรแกรมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน
............................................................ .หน่วยการเรียนที่ 2 # การควบคุมคุณภาพและการบริหารคุณภาพ
   
การควบคุมคุณภาพ Quality Control


การควบคุมคุณภาพ  QC

 • เน้นการตรวจเช็คเป็นหลัก
       - ตรวจหาและแยกของเสียทิ้ง
       - เน้นบทบาทการตรวจ
       - จุดเด่น จำนวนผลงาน (สินค้า/บริการ)

  keyword
    Monitoring
    Problem Solving

  การวางแผนคุณภาพ QP
      เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายด้านคุณภาพ และวิธีการจัดการด้านคุณภาพ

  Keys word
     Goa
     Mean

  การบริหารคุณภาพ QM
  J.M. Juran 1993
      The process of identifying and administering the activities needed to achieve the objectives of and organization
      กระบวนการในการชี้บ่ง และการบริหารกิจกรรมต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินการให้บรรลุจุดประสงค์ด้านคุณภาพขององค์การ

  Note
  Admin            =  บริหาร กระบวนการได้มาซึ่งนโยบาย
  Management =  การนำนโยบายไปใช้

  การประกันคุณภาพ QA
       All those or systematic actions to provide adequate confidence that a product or service will satisfy given needs. (American Society for Standard :1966)
       การปฏิบัติการใดๆที่หากดำเนินการอย่างมีระบบหรือมีแบบแผนที่ได้รับการวางไว้ดีแล้ว จะทำให้เกิดความมั่นใจอย่างเพียงพอว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการจะตอบสนองต่อความต้องการที่กำหนด

  Key word
       Confident

  การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  QI
        เป็นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดโดยรวมของลูกค้า

  Keys word
              TCS =Total Customer Satisfaction

  ความหมายการควบคุมคุณภาพ QC
        The operational techniques and the activities that sustain a quality of product or service that will satisfy given; also the use of such techniques and activities. (American Society for Standard: 1966)
       กลวิธีเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมที่สนับสนุนให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการตอบสนองต่อความต้องการที่กำหนด รวมถึงการใช้กลวิธีและกิจกรรมดังกล่าวด้วย

  หลักการและความสำคัญของการควบคุมคุณภาพ

  Quality Control มีหลักการสำคัญ 2 ประการ คือ
  1. การเป็นพินิจ ( Monitoring)
        หมายถึง การตรวจสอบกระบวนการ ( Inspection ) เพื่อดูว่าเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร แล้วนำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ หรืออาจจะใช้กระบวนการทดสอบด้วยเครื่องมือ (Testing) หรืออาจใช้กระบวนการตรวจติดตาม (Audit) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กับการตรวจสอบประกอบเพื่อค้นหาปัญหา
ปัญหา คืออะไร

      ปัญหา คือ สถานการณ์ เหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองค์การได้รับทราบ หยั่งรู้หรือเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขหรือทำให้หมดไป

การแก้ไขปัญหา
     กระบวนการแก้ไขปัญหาหลังจากทราบถึงปัญหาแล้วจะต้องทำการเลือกปัญหาที่มีหลากหลายมาดำเนินการแก้ไขโดยกระบวนการที่ถูกต้อง
1). Identify Root cause
2). Remove  the Root cause

      หมายถึง การแก้ไขที่ต้องเริ่มต้นจากการแยกแยะสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเสียก่อน หลังจากนั้นค่อยแก้ที่แก่นหรือเหตุแห่งปัญหานั้น ๆ

วิธีแก้ปัญหาออกเป็น 2 วิธี
วิธีที่ 1   แบบแนวทฤษฎี
คือ  พิจารณาจากเหตุผลสู่ข้อสรุปหรือวิธีการ (Deductive Method)
         หมายถึง ผู้รู้ในสายงานได้รับทราบปัญหาแล้วใช้วิจารณญาณและประสบการณ์ ผนวกกับการค้นคว้าเพิ่มเติมในสิ่งที่เขายังไม่แน่ใจ แล้วสรุปออกมาเป็นวิธีการแก้ปัญหา

การแก้ปัญหา วิธีที่ 2
แบบแนวปฏิบัติ คือ  วิธีการพิสูจน์จากกรณีเฉพาะหรือ Inductive Method
        หมายถึง ผู้แก้ปัญหาใช้วิธีการที่เป็นขั้นตอนในการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา แล้วทำการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ จนพิสูจน์ได้ว่าวิธีการแก้ไขถูกต้อง จึงกำหนดมาตรฐานปฏิบัติใหม่ เพื่อป้องกันปัญหาเกิดซ้ำขึ้นอีก

1. การแก้ปัญหาแบบการควบคุมคุณภาพ
       การแก้ปัญหาแบบการควบคุมคุณภาพ หรือ QC มักจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบแนวปฏิบัติมากกว่าแบบแนวทฤษฎี เนื่องจากการแก้ปัญหาแบบทฤษฎีเหมาะกับการแก้ปัญหาในห้องทดลอง ในขณะที่ปัญหาคิวซี จะอยู่ในระบบเปิดเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆได้ จึงมักใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบแนวปฏิบัติมากกว่า

สรุป หลักการควบคุมคุณภาพ
1. เฝ้าพินิจ (Monitoring)
- Inspection Actual spec
- Test ใช้เครื่องมือ
- Audit ติดตามระบบ

บอกว่าปัญหาคืออะไร
2. การแก้ปัญหา (Problem Solving)
Identify Root cause
Remove Root cause

Key word ปัญหา output
สาเหตุ input

เป้าหมายของ QC
อย่าทำ QC เพื่อ QC
ต้องทำ QC เพื่อQA

การแก้ปัญหาแบบ QC

1 )  ความหมายและความสำคัญของการ แก้ปัญหาแบบ  QC
2 ) QC story
3 ) QC Tools

เงื่อนไขการแก้ปัญหาแบบคิวซี
1. ทราบเหตุผลของการคัดเลือกหัวข้อปัญหาและทราบ วัตถุประสงค์และคุณลักษณะที่ใช้ควบคุม
2. การวิเคราะห์อย่างจริงจังโดยอาศัยเครื่องมือคิวซี
3. ผลการวิเคราะห์ปัญหาได้แสดงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลของปัญหาที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
4. ในระหว่างการคิดค้นหามาตรการได้มีการให้ความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจรากฐานปัญหามาประกอบ
5. ยึดหลักและมุมมองปัญหาแบบคิวซีในระหว่างการแก้ไขปัญหา

| TOP


วีดิทัศน์ประกอบการเรียน เกี่ยวกับผู้สอน เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


©
Designed by ARDC Mahasarakham University 2004
for question or comments please contact ardc@msu.ac.th