l อุทยานแห่งชาติ l ประเภทของการท่องเที่ยว l ประเภทของนักท่องเที่ยว l ประเภทของแหล่งธรรมชาติ l กิจกรรม l ประเภทของที่พัก l การจัดแบ่งพื้นที่ l
ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
คำศัพท์
ความหมาย
Adventure tourism
การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
การท่องเที่ยวที่นำธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมการท่องเทียว ที่ท้าทาย ตื่นเต้น เกิดความแปลกใหม่และท้าทายประสบการณ์ ประกอบกับเป็นการฝึกความชำนาญทักษะของร่างกาย เช่น การปีนเขาและหน้าผา การเดินเขา การล่องแก่ง
Agrotourism
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม
การท่องเที่ยวที่ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวมีกิจกรรมการเกษตรเป็นหลัก มีการบริหารและการจัดไว้เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ให้เกิดความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว และสร้างรายได้แก่เกษตรกร และมีการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
Alternative tourism
การท่องเที่ยวแบบทางเลือก
รูปแบบของการท่องเที่ยวที่พยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบ และส่งเสริมให้เกิดผลในทางบวกต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มักมีลักษณะดังนี้คือมีนักท่องเที่ยวจำนวนน้อย การเดินทางเพียงคนเดียว การเดินทางเองโดยอิสระ หรือประกอบกิจกรรมกันในกลุ่มเล็กๆ มีการพัฒนาอย่างช้าๆ อยู่ในความควบคุม และมีกฎเกณฑ์ ขณะเดียวกันก็มุ่งให้คนในท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมได้รับประสบการณ์จากการเดินทางไปเยือนของนักท่องเที่ยวและยังคงรักษาค่านิยมตลอดจนการดำเนินชีวิตในสังคมของตนที่สืบทอดกันมาเอาไว้ด้วย
Community-based tourism
การท่องเที่ยวชุมชน
การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะชุมชน พื้นฐานที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ การท่องเที่ยวชุมชนมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นด้วยการสร้างงาน และการกระจายรายได้ ขณะเดียวกันก็ช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตน แหล่งท่องเที่ยวในประเภทที่มีชื่อเสียงของไทยได้แก่ ชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น
Health tourism
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การท่องเที่ยวที่มีจุดมุ่งหมาย/ความสนใจที่จะปรับปรุง ฟื้นฟูสุขภาพ โดยการเล่นกีฬา การควบคุมอาหารหรือบริการอื่นๆ ด้านสุขภาพ อาทิ การนวดสมุนไพร การนั่งสมาธิ สปา เป็นต้น
Ethnic tourism
การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
การท่องเที่ยวที่มีจุดสนใจอยู่ที่เอกลักษณ์ ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่หรือประเพณีของสังคมใดสังคมหนึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาและเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของกลุ่มชนหรือชาติพันธุ์มนุษย์ที่มีความแตกต่างกัน รวมทั้งเรื่องของพิธีกรรมต่างๆ อาทิ พิธีแต่งงาน พิธีเผาศพ ความเป็นอยู่ดั้งเดิมของชุมชน เป็นต้น
Farm tourism
การท่องเที่ยวรูปแบบฟาร์ม
เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์ การประมง รวมทั้ง กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟาร์ม
Historical tourism
การท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพื่อให้ได้รับความรู้ มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้อง พื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมบริหารจัดการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อาจจัดรายการเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ต่างๆ อาทิ ทัวร์เส้นทางศิลปะขอม เป็นต้น
Litho tourism
การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
(ศิลาสัญจร)
การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่เป็นผา ลานหินทราย อุโมงค์ โพรง ถ้ำน้ำลอด หินงอกหินย้อย เพื่อชมความงานของภูมิทัศน์ที่มีความแปลกและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โลก ศึกษาธรรมชาติของหินประเภทต่างๆ และซากบรรพชีวินหรือฟอสซิล
Marine ecotourism
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทางทะเล
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมขอวท้องถิ่น เพื่อมุ่งให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
Roral tourism
การท่องเที่ยวชนบท
การท่องเที่ยวที่นำพื้นฐานธรรมชาติของชนบทมาเป็นจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ซึ่งมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การท่องเที่ยวรูปแบบฟาร์ม การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ซึ่งเป็นที่นิยมมากในประเทศแถบทวีปยุโรป เป็นการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น การท่องเที่ยวชนบททำให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Urban tourism
การท่องเที่ยวชุมชนเมือง
การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สังคม ชุมชน และวัฒนธรรมคนเมือง เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวประเภท สถานบันเทิง ศิลปะ
ศูนย์การค้า โรงละคร และงานกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
Ecotourism
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักศชษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
Sustainable tourism
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ให้พัฒนา ในทุก ๆ ด้านอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และความงดงามทางสุนทรียภาพ มีการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวด ล้อม อย่างชาญฉลาด เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและยาวนาน โดยไม่ทำ ให้สูญเสียเอกลักษณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
Astrological tourism
การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์
การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวาระ เช่น สุริยุปราคา ฝนดาวตก จันทรุปราคา การดูดาวจักราศีที่ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละเดือน เพื่อการเรียนรู้ระบบสุริยจักรวาล เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ให้มากขึ้น
Cultural and tradition
Tourism
การท่องเที่ยวประเภท
ชมวัฒนธรรมและประเพณี
การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมงานประเพณีต่างๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ จัดขึ้น ได้รับความเพลิดเพลิน ตื่นตาตื่นใจ ในสุนทรียศิลป์เพื่อศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพ พิธีกรรมต่างๆ และได้รับความรู้ มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม
อีกทั้งมีความรับผิดชอบและจิตสำนึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม
Edu – meditation tourism
การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา
การเดินทางทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ สัจจธรรมแห่งชีวิต มีการฝึกสมาธิ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการเรียนรู้ภูมิปัญญา เช่น การทำขนมไทย การนวดแผนไทย รำไทย มวยไทย งานช่าง และงานหัตถศิลป์ เป็นต้น
Sportstourism
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจ ในประเภทกีฬา กอล์ฟ ดำน้ำ ตกปลา สกีน้ำ กระดานโต้คลื่น ว่ายน้ำ เรือใบ ขี่ม้า เป็นต้น
Longstay
การท่องเที่ยวพำนักระยะยาว
กลุ่มผู้ใช้ชีวิตในบั้นปลายหลังเกษียณอายุจากการทำงานและต้องการมาใช้ชีวิตในต่างแดนเป็นหลัก เพื่อเพิ่มปัจจัยที่ห้าของชีวิตคือการท่องเที่ยว คราวละนานๆ เป็นเดือน
Incentive tavel
การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล
การจัดนำเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทที่ประสบผลสำเร็จในด้านการขายสินค้านั้นๆ ซึ่งบริษัทจะให้รางวัลโดยการจัดนำเที่ยวเป็นการตอบแทน
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<<- - BACK  l  ^ TOP ^  l  
  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์ 0-4375-4321 - 40 ต่อ 2060,2050 โทรสาร 0-4375-4318
  E-mail : ardc@msu.ac.th