พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
ปัจจัยภายใน
1) ความจำเป็น ความต้องการและการจูงใจ
2) การรับรู้
3) การเรียนรู้
4) บุคลิกภาพ
5) รูปแบบการดำรงชีวิต
6) แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง
7) ทัศนคติ
ปัจจัยภายนอก
1) วัฒนธรรม
2) ชั้นของสังคม
3) กลุ่มอ้างอิง
4) ผู้นำความคิดเห็น
5) ครอบครัว
Page - 1 - from 1

          การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว หมายถึง การศึกษาความต้องการและความจำเป็นของนักท่องเที่ยวที่เป็นตลาดเป้าหมาย เพื่อ วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการที่จะตอบสนองต่อการบริโภคนั้น ๆ และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสูงสุด

          ผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องค้นหา หรือวิจัยพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว ว่ามีพฤติกรรมการซื้อทั้งก่อน และหลังการให้บริการอย่างไร เพื่อช่วยให้ฝ่ายการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ และกิจกรรมทางการตลาด ให้ตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ได้อย่างเหมาะสม

          คำถาม 7 คำถามที่นิยมใช้ค้นหาพฤติกรรมการบริโภค ประกอบด้วย 6 Ws และ 1 H
                    •  6 Ws คือ Who, What, Why, Whom, When, where
                    •  1 H คือ How

          คำตอบ 7 คำตอบที่ต้องการทราบเพื่อรู้จักพฤติกรรมการบริโภค ประกอบด้วย 7 Os คือ
                    •  7 Os คือ Occupants, Objectives, Organizations, Occasions, Operations

          คำถามคำตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค แสดงเป็นตารางได้ดังนี้ ( ดัดแปลงมาจาก ศิริวรรณ และคณะ 2537:29 )

คำถาม

คำตอบ

กลยุทธ์ในแผนงานตลาด

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ( Who is in the target market? )

- ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย ( Occupants )
- ประชากร
- ภูมิศาสตร์
- จิตวิทยา
- พฤติกรรมการบริโภค

- กลยุทธ์ 4 Ps หรือมากกว่า Product, price, place, Promotion ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

 

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร ( What does the consumer buy? )

- สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ ( Object ) ได้แก่ สินค้า และบริการ คุณสมบัติ และองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ( Product Components )

- กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ( Product Strategles )
- ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์
การบริการ บุคคล ราคา ภาพลักษณ์

3. ทำไมผู้บริโภคจึงซื้อ ( Why does the consumer buy? )

- วัตถุประสงค์ในการซื้อ ( Objectives )
- ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ได้แก่ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และปัจจัยเฉพาะบุคคล

- กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด ( Promotion Strategies)
- ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ บุคลากร ราคา ภาพลักษณ์

4. ใครมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจซื้อ ( Whom participates in the buying?)

- บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations ) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วยผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อและผู้ใช้

 

- กลยุทธ์การโฆษณา และการส่งเสริมการตลาด ( Advertising and Promotion Strategies ) โดยใช้กลุ่มอิทธิพล และกลุ่มเป้าหมาย เป็นแนวทางสร้างสรรค์การโฆษณา และเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่ม (นักท่องเที่ยว)

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด ( When does the consumer buy?)

- โอกาสในการซื้อ (Occasions)
- ช่วงฤดูการของปี ฤดูการท่องเที่ยว เทศกาล โอกาสพิเศษ วันหยุด เวลาว่าง

- กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategies ) ส่งเสริมการตลาดนอกฤดูการท่องเที่ยว การส่งเสริมการขายความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ( Partnership)

6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?)

- แหล่งหรือสถานที่ที่จำหน่าย ( Outlets) เช่น สำนักงานตัวแทนจำหน่าย ฯลฯ

- กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย ( Channel of Distribution) โดยผ่านสถาบันการค้าส่ง สถาบันการค้าปลีก และช่องทางพิเศษอื่นๆ

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร ( How does the consumer buy?)

- ขั้นตอน ( Operations ) ในการตัดสินใจซื้อ
- การรับรู้ปัญหา หรือความต้องการ
- การค้นหาข้อมูล
- การประเมินผลพฤติกรรม
- การตัดสินใจซื้อ
- ความรู้สึกหลังการซื้อ

- กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategies ) และราคา ให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ

 
    ARDC (Academic Resource Development Center) Mahasarakham University