March of Dimes home page
 
Welcome to Pregnancy

 

1. การประเมินบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

- 1 - 2 -

 

           เป็นที่ทราบและยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการมีอิทธิพลต่อความสำเร็จ และล้มเหลวในการปฏิบัติงานบริการเป็นอย่างมาก ฉะนั้นสำหรับผู้ให้บริการจึงจำเป็นอย่างที่สุด ที่จะต้องปรับปรุงพฤติกรรมการแสดงออก และความมีมนุษยสัมพันธ์ของตนเองให้ดี และเหมาะสมต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองอยู่ตลอดเวลา

           สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา ( สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา , 2530 : 252) กล่าวว่า ในการที่จะปรับปรุงพฤติกรรมการแสดงออก และมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการห้ดีขึ้นได้นั้น ก่อนอื่นจะต้องทราบอย่างชัดแจ้งเสียก่อนว่าตนเองมีบุคลิกภาพในปัจุบันเช่นไร มีจุดอ่อนบกพร่องอะไรบ้างโดยเฉพาะที่มีผลกระทบในด้านลบต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้การบริการ จากนั้นจึงสามารถกำหนดวิธีปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องเหล่านั้นต่อไป

           กอร์ดอน แอลพอร์ด (Gordon Allport อ้างถึงใน สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา , 2530 : 252) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้อธิบายความหมายของบุคลิกภาพไว้ว่าคือ ระบบโครงสร้างของร่างกายและจิตใจ ที่ประกอบขึ้นเป์นบุคคลที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการแสดงลักษณะทางพฤติกรรมและทางความคิดของบุคคลผู้นั้นกล่าวคือ

           1. พฤติกรรมหรือการแสดงอากัปกิริยาท่าทางที่ปรากฎออกมาภายนอก หรือบทบาทที่บุคคลแสดงต่อหน้ากลุ่มหรือสาธารณชน
           2. ระบบโครงสร้างของจิตใจที่เป็นแบบแผนความรู้สึกนึกคิดของบุคคล
           3. ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่ผู้อื่นสามารถสังเกตและประเมินคุณภาพได้

           จากความเข้าใจในความหมายและลักษณะของบุคลิกภาพดังกล่าวข้างต้นทำให้สามารถ ตรวจสอบหรือเรียนรู้ถึงบุคลิกภาพของตัวเราได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยให้รู้จักตัวเองให้ถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันจะสามารถช่วยให้แสวงหาคำตอบและจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพได้ในที่สุด

1.1 การตรวจสอบบุคลิกภาพ (Personality Tests)

           การตรวจสอบบุคลิกภาพ กระทำได้โดยวิธีและเครื่องมือวัดบุคลิกภาพหลายชนิดตามที่ผู้คิดค้นไว้ โดยเราอาจจะใช้วิธีการและเครื่องมือชนิดใด หรืออาจจะใช้หลายวิธีการหลายเครื่องมือในการวัดบุคลิกภาพ ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวัดหรือการตรวจทดสอบบุคลิกภาพเป็นสำคัญ

           วิธีการและเครื่องมือที่ใช้วัดบุคลิกภาพ โดยทั่วไปอาจแบ่งออกได้ดังนี้ ( สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา , 2530 : 252)

                      1. การใช้วิธีการทดสอบ (Experimental Procedure) วิธีนี้จะช่วยในการประเมินผลคุณลักษณะของบุคคล ได้หลายประการ แต่ต้องใช้เครื่องมือและวิธีการที่ประณีตละเอียดละออ โดยวิธีการทดลองนี้จะให้ประโยชน์มาก ในการสร้างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลิกภาพ

                      2. การใช้วิธีประเมินจากแบบสอบถามประมาณค่า ( Rating Scale) แบบสอบถามประมาณค่าเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดคุณลักษณะต่างๆ ที่เป็นนามธรรมของบุคคล เช่น ความคิดริเริ่ม ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นต้น โดยในการวัดจะกำหนดให้ผู้อื่นเป็นคนตัดสินลงความเห็นในแต่ละคนที่เราต้องการวัด ด้วยการให้ประเมินค่าตามความเห็นในแบบสอบถาม จากนั้นจึงนำค่าต่างที่ได้รับการประเมินมาจัดอันดับว่าใครควรอยู่ในอันดับใด สูงต่ำเพียงไร วิธีการนี้ผู้บริหารนิยมใช้ในการเลือกสรรผู้ปฏิบัติงานที่มีบุคลิกภาพดีเด่นเพื่อรับรางวัล

                      เครื่องมือที่ใช้คือคุณลักษณะต่าง ๆที่เป็นนามธรรมของบุคคล เช่น ความคิดริเริ่ม ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นต้น โดยในการวัดจะกำหนดให้ผู้อื่นเป็นคนตัดสินลงความเห็นในแต่ละคนที่ต้องการวัด ด้วยการให้ประเมินค่าตามความเห็นในแบบสอบถาม จากนั้นจึงนำค่าต่างๆที่ได้รับการประเมินมาจัดอันดับว่าใครควรอยู่ในอันดับใด สูงต่ำเพียงไร วิธีการนี้ผู้บริหารนิยมใช้ในการเลือกสรรผู้ปฏิบัติงานที่มีบุคลิกภาพดีเด่นเพื่อรับรางวัล

                      3. การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถาม Minnesota Multiphasic Personality Inventory ที่จัดสร้างขึ้นโดยธาทาเวย์ และแมคเคนลี่ย์ (Hathaway and Mckenley) เป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพที่มีชื่อเสียงมากโดยใช้วิธีประเมินตนเอง (Self – Rating) แบบสอบถามประกอบด้วยคำถามเชิงประโยคบอกเล่าจำนวนมากกว่า 400 ข้อมีคุณภาพน่าเชื่อถือได้พอควร เพราะผู้ที่ถูกทดสอบจะต้องตอบคำถามในแบบทดสอบอย่างตรงไปตรงมา การจะตอบไม่ตรงกับความจริงกระทำได้ยาก เพราะผู้ทดสอบจะสามารถทดสอบได้ในกรณีที่ตอบไม่ตรงกับความจริง

                      4. การใช้วิธีทดสอบจากแบบอธิบายความ (Projective Test) การทดสอบบุคลิกภาพวิธีนี้ใช้การสังเกตชำนาญพิเศษ เพราะเป็นการวัดเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณตัวอย่างแบบทดสอบแบบอธิบายความนี้ได้แก่ Rorschach Test, The Gordon Personal Profile เป็นต้น

                      วิธีการและเครื่องวัดบุคลิกภาพทั้ง 4 แบบดังกล่าวข้างต้น มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ในแต่ละแบบซึ่งคุณภาพของเครื่องมือวัดบุคลิกภาพของแต่ละแบบจะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำนายหรืออธิบายพฤติกรรมการแสดงออ กและบุคลิกภาพของบุคคลว่าถูกต้องหรือสอดคล้องกับความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด

                      สำหรับการเลือกการใช้แบบทดสอบเพื่อวัดบุคลิกภาพนั้น ควรจะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ บุคคลและจำนวนบุคคลที่ใช้ เวลา สถานที่และเงื่อนไขอื่นๆ ในการใช้ เพราะแบบทดสอบมีหลายแบบแตกต่างกันไป ทั้งวัตถุประสงค์ในการใช้ความยากง่ายหรือความยุ่งยากในการใช้ ซึง่จำเป็นต้องทำความเข้าให้ดีและเลือกใช้ตามเหมาะสมตรงตามความต้องการในการทดสอบแต่ละครั้ง

                      อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แบบทดสอบมีประสิทธิภาพในการใช้วัดบุคลิกภาพ มีข้อแนะนำเกี่ยวกับหลักในการพิจารณาเลือกแบบทดสอบที่ดีดังต่อไปนี้

                      •  ความเที่ยง (Validity) แบบทดสอบที่มีความเที่ยง หมายถึงแบบทดสอบที่สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้ถูกต้องตามความมุ่งหมาย ซึ่งเมื่อนำไปใช้วัดแล้วก็จะได้รับข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ
                      •  ความตรง (Reliability) แบบทดสอบที่มีความเชื่อถือได้นั้นต้องมีต้องมีความแม่นตรง ให้ผลคงที่แน่นอนหมายถึงเมี่อนำไปทดสอบไม่ว่ากี่ครั้งก็ตามก็ได้ผลหรือคะแนนที่ใกล้เคียงกันทุกครั้ง
                      •  ความเป็นปกติวิสัย (Norm) หมายถึง แบบทดสอบที่เคยใช้ในกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรได้ผลมาแล้ว และกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวนั้นมีจำนวนมากพอที่จะถือเป็นปทัสถานได้
                      •  ความเหมาะสมในการใช้ (Practicality) หมายถึงความสะดวก ความง่าย ความประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการใช้ ตลอดจนความสอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของผู้ใช้ เป็นต้น

 

 
Donate now!
© 2005 Mahasarakham University
Tambon Kamriang, Kantarawichai District, Maha Sarakham 44150