เนื้อหาบทเรียน
พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์
และบริการ
พฤติกรรมการใช้ที่ต้องการ
ตัดสินใจต่ำ - ต้องการการ
ตัดสินใจสูง
พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์
และบริการตามลักษณะ
บุคลิกภาพ
พฤติกรรมการรับบริการ
ปัจจุบัน - ผู้ที่มีโอกาสเป็น
ผู้รับบริการ - ผู้ไม่มีโอกาส
เป็นผู้รับบริการ
พฤติกรรมการพูด - ฟัง และ
การใช้ - ไม่ใช้ หากนำการ
พูด การฟัง กับการใช้ ไม่ใช้
พฤติกรรมของผู้ให้บริการ : ผู้ปฏิบัติงาน
พฤติกรรมการให้บริการ
พฤติกรรมของผู้ให้บริการ : ผู้ประกอบการ
พฤติกรรมการจัดการของ
ผู้ประกอบการ
   
กลับเมนูหลัก
 

 

Academic Resources Development Center : A R D C    Il  ออกจากบทเรียน  Il
พฤติกรรมการจัดการของผู้ประกอบการ

          หมายถึง การกระทำ หรืองานที่ผู้ประกอบการกระทำเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น ภารกิจหลักของผู้ประกอบการจึงเป็น การจัดการให้งานบรรลุเป้าหมายโดยมีผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติ พฤติกรรมการจัดการของผู้ประกอบการเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย คือ

          1. การจัดการเชิงระบบ เป็นการกำหนดกิจกรรมที่ผู้ประกอบการต้องทำเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการจะกำหนดงานที่ต้องทำด้วยการวิเคราะห์งาน แล้วจัดเรียงลำดับขั้นตอนของงานเหล่านั้นว่า งานใดต้องทำก่อน ดังนั้น สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ งานที่ต้องทำในการจัดการของผู้ประกอบการมีอะไรบ้าง และในแต่ละงานจะจัดระบบงานอย่างไร

                    1.1. กระบวนการจัดการ แบบ POSDCORB ของ Gulick เป็นแนวคิดของ Gulick และของ Cambell และคณะ มีดังนี้

                              1.1.1 กระบวนการจัดการ POSDCORB ได้จัดลำดับการจัดการไว้ 7 งาน โดยเรียงตามลำดับดังนี้

                                        1) การวางแผน Planning เป็นการกำหนดเป้าหมายของงาน การกำหนดกลยุทธ์การทำงาน และการประเมินแผนไว้ล่วงหน้า

                                        2) การจัดองค์การ Organizing เป็นการกำหนดแผนผังสายงานสายบังคับบัญชา พร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ของแต่ละสายงาน

                                        3) การจัดการบุคคล Staffing เป็นการจัดสรรหาบุคคลให้มาปฏิบัติงานตามสายงานที่กำหนด รวมทั้งการรับผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน

                                        4) การอำนวยการ Directing เป็นการมอบหมายงาน การติดตามงานที่มอบหมาย การวินิจฉัยสั่งงาน การให้คำแนะนำ การสอนงาน การจูงใจในการทำงาน

                                        5) การประสานงาน Co – ordinating เป็นการติดต่อสร้างสัมพันธภาพทั้งหน่วยงานในองค์การ และนอกองค์การ เพื่อให้งานดำเนินไปตามแผน

                                        6) การรายงาน Reporting เป็นการรายงานต่อหัวหน้า ให้ทราบความก้าวหน้าของงาน และแจ้งให้ผู้ร่วมงานทราบเป็นระยะ เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงาน

                                        7) การทำงบประมาณ Budgeting เป็นการจัดสรรงบประมาณการเงิน วางแผนการใช้เงิน การควบคุมการใช้เงิน

                              1.1.2 กระบวนการ 5 ขั้นของ Cambell และคณะ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับงานที่ต้องทำไว้ 5 ประการ เรียงตามลำดับ เรียกว่า กระบวนการ 5 ขั้นของ Cambell คือ

                                        1) การวินิจฉัย หรือตัดสินใจ Decision making

                                        2) การวางแผนโครงการหรือแผนงาน Programming

                                        3) การให้ขวัญและกำลังใจ Stimulating

                                        4) การประสานงาน Co – ordinating

                                        5) การสรุปประเมินผล Apprasing

                    1.2 จัดระบบงานอย่างไร การจัดระบบงานเป็นการกำหนดงานที่ต้องทำ แล้วเรียงลำดับงานอย่างเป็นขั้นตอน การทำงานในแต่ละงาน ซึ่งระบบงานโดยทั่วไปจะเป็นดังนี้

                              ลำดับที่ 1 กำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของงาน หรือผลงานที่ต้องการหลังจากดำเนินงานแล้ว คืออะไร ดังนั้นวัตถุประสงค์จึงเป็นสิ่งที่จะเกิดในอนาคตหลังจากทำงานเสร็จสิ้นลงแล้ว

                              ลำดับที่ 2 วิเคราะห์งาน เป็นการจำแนกงานที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยตั้งคำถามว่าต้องทำอะไรบ้าง จึงจะได้งานตามวัตถุประสงค์

                              ลำดับที่ 3 กำหนดผู้รับผิดชอบ เป็นการกำหนดคน ว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร

                              ลำดับที่ 4 กำหนดทรัพยากร เป็นการกำหนดคน วัสดุสิ่งของ เวลา งบประมาณ และสิ่งที่ต้องนำมาใช้ในการดำเนินงาน

                              ลำดับที่ 5 กำหนดขั้นตอนการทำงาน เป็นการกำหนดงานที่ต้องทำว่ามีอะไร ใครทำ ทำเมื่อไร ทำที่ไหน ทำอย่างไร

                              ลำดับที่ 6 การดำเนินงาน เป็นการลงมือทำงานตามที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการทำงาน

                              ลำดับที่ 7 การประเมิน เป็นการเปรียบเทียบผลงาน กับวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำไปปรับปรุงเมื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือยุติโครงการนั้นเมื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

          2. การจัดการเชิงมนุษย์สัมพันธ์ เป็นการจัดที่มุ่งสร้างสัมพันธ์ภาพเชิงบวกกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานให้ความร่วมมือในการทำงาน ดังนั้น การจัดการเชิงมนุษย์สัมพันธ์จึงให้ความสำคัญที่ “ปฏิสัมพันธ์” นั่นคือ ผู้ประกอบการจะปฏิสัมพันธ์อย่างไรจึงจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจ (สัมพันธ์เชิงบวก) ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเข้าใจและมีทักษะดังนี้

                    2.1 เข้าใจระบบสังคม หมายถึง ระบบที่กลุ่มบุคคลมาอยู่ร่วมกัน จึงต้องเข้าใจใน 2 ประเด็น คือ พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน และพฤติกรรมกลุ่ม

                    2.2 ทักษะการจัดการ ผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีทักษะในการจัดการหลายประการได้แก่ ทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการจูงใจ ทักษะการสื่อสาร เป็นต้น

 
 
 
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4321-40 ต่อ 2060, โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4318 E-mail : ardc@msu.ac.th